Terma & Syarat Perkhidmatan PayrollPanda

Updated "16 Mei 2024"

Dengan menggunakan aplikasi atau tapak web dalam talian PayrollPanda (“Perkhidmatan”), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”).

Jika anda bersetuju menerima syarat ini bagi pihak perniagaan, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat perniagaan tersebut dengan Perjanjian ini, dan persetujuan anda terhadap syarat ini akan dianggap sebagai perjanjian perniagaan. Dalam kejadian itu, “anda” dan “anda” merujuk kepada perniagaan itu.

Payroll Panda Sdn Bhd berhak untuk mengemas kini dan menukar Syarat Perkhidmatan tanpa notis.

Sebarang ciri baharu yang menambah atau mempertingkatkan Perkhidmatan semasa, termasuk pengeluaran alatan dan sumber baharu, hendaklah tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Penggunaan berterusan Perkhidmatan selepas sebarang perubahan sedemikian akan membentuk persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di sini.

Pelanggaran mana-mana syarat di bawah akan menyebabkan akaun anda ditamatkan. Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan atas risiko anda sendiri.

Syarat

 1. Anda mesti berumur majoriti di negara, negeri atau wilayah tempat tinggal anda.
 2. Anda mesti memberikan nama penuh anda, alamat e-mel yang sah, nombor telefon dan sebarang maklumat lain yang diminta untuk melengkapkan proses pendaftaran.
 3. Anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun dan kata laluan anda. Payroll Panda Sdn Bhd tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan keselamatan ini.
 4. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Perkhidmatan

 1. Selagi anda memenuhi kewajipan pembayaran anda dan mematuhi terma Perjanjian ini, Payroll Panda Sdn Bhd akan memberikan anda Perkhidmatan untuk tujuan pengiraan senarai gaji.
 2. Dalam melaksanakan Perkhidmatan, anda mengakui dan bersetuju bahawa Payroll Panda Sdn Bhd tidak bertindak dalam kapasiti fidusiari untuk anda dan/atau perniagaan anda dan menggunakan Perkhidmatan tidak melepaskan anda daripada kewajipan anda di bawah undang-undang atau peraturan Malaysia untuk menyimpan rekod yang berkaitan dengan anda. data yang terkandung dalam Perkhidmatan.
 3. Perkhidmatan ini tidak termasuk mendapatkan akses kepada Internet untuk menyambung kepada Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa operasi dan ketersediaan Perkhidmatan mungkin tidak dapat diramalkan. Payroll Panda Sdn Bhd tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk sebarang gangguan atau pencegahan penggunaan atau akses anda kepada Perkhidmatan tersebut.
 4. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan semua maklumat yang anda berikan, serahkan dan/atau luluskan menggunakan Perkhidmatan, termasuk, tanpa had sebarang penalti.
 5. Sekiranya Payroll Panda Sdn Bhd menyediakan akaun untuk anda (“Persediaan Akaun”), input maklumat adalah berdasarkan butiran yang anda berikan dalam fail Persediaan Akaun yang anda kongsi dengan kami. Anda dijangka menyemak akaun anda dengan teliti sebelum menjalankan senarai gaji untuk memastikan semua data senarai gaji adalah betul dan semua tetapan syarikat dan pekerja adalah mengikut dasar syarikat anda dan peraturan berkanun. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa semua maklumat yang digunakan untuk mengira potongan berkanun adalah betul, dan kami di Payroll Panda Sdn Bhd tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang maklumat yang salah yang diberikan dalam fail atau sebarang input yang salah. Ingat untuk menyemak juga tetapan sumbangan berkanun bagi mana-mana item senarai gaji tersuai yang dibuat semasa persediaan.
 6. Anda akan melantik dan membenarkan sama ada diri anda sendiri dan/atau satu atau lebih pengguna individu Perkhidmatan dengan kuasa untuk bertindak bagi pihak anda dan untuk mengikat anda dan/atau perniagaan anda (setiap “Pentadbir Gaji”), yang boleh mengakses Perkhidmatan dengan memasukkan e-mel sulit dan kata laluan yang dibuat dengan mengikut arahan yang diberikan melalui Perkhidmatan dan yang akan melayakkan mereka, bergantung pada penetapan dan kebenaran yang diberikan, mempunyai kuasa untuk mengakses, menyemak, mengubah suai dan/atau memberikan kelulusan bagi pihak anda.
 7. Anda akan, dan akan menyebabkan pengguna anda yang diberi kuasa, mengambil langkah yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan prosedur kebenaran dan gabungan e-mel/kata laluan serta arahan berkaitan yang disediakan oleh Perkhidmatan. Jika anda percaya atau mengesyaki bahawa sebarang e-mel/kata laluan atau arahan yang berkaitan telah diketahui atau diakses oleh orang yang tidak dibenarkan, anda akan segera memberitahu Payroll Panda Sdn Bhd dengan cara yang memberi Payroll Panda Sdn Bhd peluang yang munasabah untuk bertindak ke atas maklumat tersebut, dan anda mengakui bahawa kegagalan untuk memberitahu Payroll Panda Sdn Bhd dengan segera boleh mengakibatkan akses tanpa kebenaran kepada maklumat sulit mengenai anda dan pekerja anda. Payroll Panda Sdn Bhd berhak untuk menghalang akses kepada Perkhidmatan sekiranya Payroll Panda Sdn Bhd mempunyai sebab untuk mempercayai kerahsiaan prosedur keselamatan atau kerahsiaan e-mel/kata laluan telah dikompromi. Anda bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil ke atas Perkhidmatan oleh Pentadbir Gaji anda dan/atau mana-mana pengguna lain yang diberi kuasa, dan untuk sebarang transaksi yang berpunca daripada kegagalan anda untuk mengekalkan kerahsiaan akaun anda.

Pengebilan

 1. Perkhidmatan ini dibilkan apabila melengkapkan senarai gaji anda secara bulanan atau tahunan dan tidak boleh dikembalikan. Tiada bayaran balik atau kredit untuk separa bulan/tahun perkhidmatan, penurunan taraf atau bulan yang tidak digunakan dengan akaun terbuka.
 2. Amaun yang boleh dibilkan adalah berdasarkan bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji.
 3. Semua yuran yang diiklankan adalah tidak termasuk sebarang cukai, levi atau duti yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai. Cukai Perkhidmatan (SST) 8% dikenakan di atas yuran Perkhidmatan seperti yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia.
 4. Pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari selepas invois diterima. Pembayaran boleh dibuat secara dalam talian melalui FPX atau melalui pindahan wang melalui bank. Anda tidak akan dapat menjalankan senarai gaji untuk mana-mana bulan lain sehingga invois dibayar.
 5. Jika anda menukar pelan, iaitu bulanan kepada tahunan atau sebaliknya, kadar baharu akan digunakan pada kitaran pengebilan seterusnya (berikut daftar gaji atau tahun bergantung pada langganan) dan bayaran akan diambil secara automatik berdasarkan butiran pembayaran yang diberikan.

Pengiraan Pengebilan (Bulanan)

 1. Setelah melengkapkan senarai gaji anda, anda akan diinvois berdasarkan bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji. Cth. Jika anda menjalankan senarai gaji untuk 10 pekerja, anda akan dikenakan bayaran untuk 10 pekerja.
 2. Caj terkini boleh didapati di laman utama kami, www.payrollpanda.my di bawah harga.
 3. Sekiranya anda mengurangkan atau menambah bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji, anda akan dibilkan. Cth. Jika anda menjalankan senarai gaji untuk 1 lagi pekerja, caj anda untuk senarai gaji itu akan meningkat dengan sewajarnya. Baca lebih lanjut tentang contoh pengebilan di sini.
 4. Semua yuran adalah tidak termasuk semua cukai, levi atau duti yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai dan anda hendaklah bertanggungjawab untuk pembayaran semua cukai, levi atau duti tersebut. Cukai Perkhidmatan (SST) 8% dikenakan di atas yuran Perkhidmatan seperti yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia.

Pengiraan Pengebilan (Setiap Tahun)

 1. Selepas melengkapkan senarai gaji berbayar pertama anda untuk pelan tahunan, anda akan diinvois berdasarkan bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji, untuk tempoh 12 bulan. Cth. Jika anda menjalankan senarai gaji untuk 10 pekerja, anda akan dikenakan bayaran untuk 10 pekerja, untuk tempoh 12 bulan. Ia melayakkan anda menjalankan senarai gaji selama 12 bulan untuk bilangan pekerja tersebut sehingga tarikh pembaharuan. Pembaharuan perlu dibayar 12 bulan dari tarikh invois.
 2. Caj terkini boleh didapati di laman utama kami, www.payrollpanda.my di bawah harga. Harga tahunan didarabkan dengan 12 bulan, tolak diskaun tahunan (Diskaun Tahunan). Baca lebih lanjut tentang contoh pengebilan di sini.
 3. Sekiranya anda menambah bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji, anda akan dibilkan untuk pekerja tersebut untuk baki tempoh langganan. Cth. Jika anda menjalankan senarai gaji untuk 1 pekerja tambahan, caj anda akan meningkat dengan yuran pekerja didarabkan dengan baki bulan langganan, tolak diskaun tahunan. Baca lebih lanjut tentang contoh pengebilan di sini.
 4. Sekiranya anda mengurangkan bilangan pekerja yang anda memproses senarai gaji, tiada bayaran balik diberikan. Untuk baki tempoh langganan anda boleh memproses senarai gaji untuk jumlah bilangan pekerja yang anda langgan. Cth. Jika anda melanggan untuk 10 pekerja, setiap bulan untuk tempoh langganan anda boleh menjalankan senarai gaji untuk sejumlah 10 pekerja.
 5. Semua yuran adalah tidak termasuk semua cukai, levi atau duti yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai dan anda hendaklah bertanggungjawab untuk pembayaran semua cukai, levi atau duti tersebut. Cukai Perkhidmatan (SST) 8% dikenakan di atas yuran Perkhidmatan seperti yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia.

Pembatalan

 1. Langganan anda dihentikan secara automatik sebaik sahaja anda berhenti memproses gaji.
 2. Jika anda menggunakan pelan bulanan, dan anda berhenti memproses senarai gaji, anda tidak akan dicaj lagi.
 3. Jika anda menggunakan pelan tahunan, dan anda berhenti memproses senarai gaji, anda tidak akan dicaj lagi. Tiada bayaran balik akan dikeluarkan untuk mana-mana bulan yang tidak digunakan yang dibayar di bawah pelan tahunan.
 4. Anda boleh memadamkan akaun anda dengan menghubungi pasukan PayrollPanda melalui perkhidmatan pemesejan dalam apl, melalui e-mel di admin@payrollpanda.my atau di +60 3 2787 9168. Akaun anda kemudiannya akan dialih keluar oleh pasukan kami tepat pada masanya dan kami akan mengesahkan apabila proses ini telah selesai melalui pengesahan e-mel.
 5. Semua kandungan anda akan dipadamkan serta-merta daripada Perkhidmatan apabila dipadamkan. Maklumat ini tidak boleh dipulihkan setelah Akaun anda telah dialih keluar.
 6. Payroll Panda Sdn Bhd mengikut budi bicara mutlaknya mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan Akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan Perkhidmatan atau mana-mana perkhidmatan Payroll Panda Sdn Bhd yang lain, atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Penamatan Perkhidmatan sedemikian akan mengakibatkan penyahaktifan atau pemadaman Akaun anda.

Liabiliti

 1. Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti menyerahkan maklumat gaji/upah dan gaji yang tepat kepada Perkhidmatan semasa proses pendaftaran. Payroll Panda Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penalti, faedah atau liabiliti lain yang berpunca daripada maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap yang anda berikan. Maklumat gaji mesti diselaraskan dengan slip gaji pekerja anda atau maklumat gaji terdahulu untuk tahun cukai semasa. Selepas itu, anda hendaklah mengemas kini semua maklumat gaji dan gaji dengan tepat pada masanya dan tepat untuk menggambarkan perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyerahkan maklumat yang lengkap dan tepat kepada Perkhidmatan dan untuk membayar yuran yang perlu dibayar berkaitan dengan Perkhidmatan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak bahawa sumbangan berkanun dikira dengan tepat. Payroll Panda Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penalti yang dikenakan oleh mana-mana badan berkanun kerana kurang bayar caruman berkanun. Payroll Panda Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan yang disebabkan oleh fail perbankan yang rosak. Sebarang penalti yang ditanggung akan menjadi tanggungjawab anda sendiri. Anda seterusnya bersetuju untuk memastikan Payroll Panda Sdn Bhd tidak berbahaya daripada sebarang liabiliti.
 2. DALAM KEADAAN Payroll Panda Sdn Bhd ATAU MANA-MANA ​​PIHAK GANTI RUGI LAIN TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI ATAS SEBARANG AKIBAT, KHAS, KERUGIAN ATAU KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, TANPA MENGIRA SAMA ADA KEROSAKAN TERSEBUT ADALAH BERDASARKAN KONTRAK, TORT (TERMASUK) SEBARANGNYA. ATAU BENTUK TINDAKAN ATAU SAMA ADA Payroll Panda Sdn Bhd ATAU MANA-MANA ​​PIHAK GANTI RUGI LAIN TAHU ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT DALAM MANA-MANA ​​KEADAAN.

Penafian

 1. Penggunaan Perkhidmatan anda sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Payroll Panda Sdn Bhd tidak dalam perniagaan menyediakan perkhidmatan atau nasihat perundangan, cukai, kewangan, perakaunan, pekerjaan, atau perkhidmatan atau nasihat profesional lain. Anda harus berunding dengan profesional yang terlatih dalam bidang tersebut jika anda memerlukan bantuan tersebut.
 2. Perkhidmatan ini disediakan “SEBAGAIMANA ADANYA” dan atas dasar “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, Payroll Panda Sdn Bhd MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK SEBARANG WARANTI KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KEBOLEHDAGANGAN, KEHILANGAN DATA, TANPA PELANGGARAN, TANGGUNG JAWAB, ATAU SEMULA. ATAU KANDUNGAN DALAM ATAU DIPAUT KEPADA PERKHIDMATAN. Payroll Panda Sdn Bhd TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN SELAMAT SEPENUHNYA, BEBAS DARIPADA PEPIJAT, VIRUS, GANGGUAN, KESILAPAN, KECURIAN ATAU KEMUSNAHAN. Jika pengecualian untuk sebarang waranti tersirat tidak terpakai kepada anda, sebarang waranti tersirat adalah terhad kepada 60 hari dari tarikh penghantaran Perkhidmatan.

Undang-undang yang Mentadbir

 1. Perjanjian ini hendaklah ditafsir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya. Anda secara tidak boleh ditarik balik menyerahkan (untuk diri sendiri dan berkenaan dengan harta dan perniagaan anda) kepada bidang kuasa mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan yang bersidang di Malaysia, dalam sebarang tindakan atau prosiding yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Perjanjian ini dan mengakui dan bersetuju bahawa semua tuntutan berkenaan dengan tindakan atau prosiding itu boleh didengar dan ditentukan dalam mana-mana mahkamah sedemikian. Anda juga bersetuju untuk tidak membawa sebarang tindakan atau prosiding yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Perjanjian ini di mana-mana mahkamah lain. Anda mengetepikan sebarang pembelaan forum yang menyusahkan daripada mengekalkan sebarang tindakan atau prosiding yang dibawa sedemikian.

Syarat Am

 1. Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Payroll Panda Sdn Bhd dan anda mengenai Perkhidmatan dan menggantikan semua pemahaman, komunikasi dan perjanjian terdahulu, lisan atau bertulis, mengenai perkara pokoknya. Jika mana-mana mahkamah undang-undang, yang mempunyai bidang kuasa, memutuskan bahawa mana-mana bahagian Perjanjian ini adalah tidak sah, bahagian itu akan dialih keluar tanpa menjejaskan baki Perjanjian ini. Syarat selebihnya akan sah dan boleh dikuatkuasakan. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Payroll Panda Sdn Bhd terlebih dahulu. Peruntukan Perjanjian ini akan memberi manfaat kepada, dan mengikat, pihak-pihak dan pengganti masing-masing dan penerima serah hak yang dibenarkan.
 2. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan atas dasar “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”.
 3. Anda memahami bahawa Payroll Panda Sdn Bhd menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan kongsi pengehosan untuk menyediakan perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan Perkhidmatan.
 4. Anda tidak boleh mengubah suai, mengadaptasi atau menggodam Perkhidmatan atau mengubah suai tapak web lain untuk membayangkan secara palsu bahawa ia dikaitkan dengan Perkhidmatan, Payroll Panda Sdn Bhd, atau mana-mana perkhidmatan Payroll Panda Sdn Bhd yang lain.
 5. Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan atau akses kepada Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh Payroll Panda Sdn Bhd.
 6. Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, mengalih keluar kandungan dan Akaun yang ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini.
 7. Penderaan lisan, fizikal, bertulis atau lain-lain (termasuk ancaman penderaan atau pembalasan) mana-mana pelanggan, pekerja, ahli atau pegawai Payroll Panda Sdn Bhd akan mengakibatkan penamatan akaun serta-merta.
 8. Anda memahami bahawa pemprosesan teknikal dan penghantaran Perkhidmatan, termasuk kandungan anda, mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung.
 9. Payroll Panda Sdn Bhd tidak menjamin bahawa:
  1. Perkhidmatan akan memenuhi keperluan khusus anda;
  2. Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, 100% selamat atau bebas ralat;
  3. keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan Perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai;
  4. kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui Perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda; dan
  5. sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan dibetulkan.
 10. Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Payroll Panda Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara yang lain (walaupun Payroll Panda Sdn Bhd telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut) akibat daripada:
  1. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan;
  2. kos perolehan barangan dan perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada Perkhidmatan;
  3. pelanggaran data jika di luar kawalan kami dan kami telah memaklumkan anda tidak lewat daripada 72 jam sejak pelanggaran itu;
  4. kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga pada Perkhidmatan;
  5. atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.
 11. Kegagalan Payroll Panda Sdn Bhd untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Payroll Panda Sdn Bhd dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan anda, menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu antara anda dan Payroll Panda Sdn Bhd (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan ).
 12. Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar ke admin@payrollpanda.my.

Penghantaran Elektronik

 1. Perjanjian ini, dan apa-apa pindaan di sini, dengan apa jua cara yang diterima, hendaklah dianggap dalam semua cara dan menghormati sebagai kontrak asal dan hendaklah dianggap mempunyai kesan undang-undang yang mengikat yang sama seolah-olah ia adalah versi asal yang ditandatangani daripadanya yang dihantar sendiri. Mana-mana pihak tidak boleh berhujah bahawa kontrak tidak dibentuk di bawah ini berdasarkan sama ada:
 2. Penggunaan cara elektronik untuk menyampaikan tandatangan atau untuk menunjukkan penerimaan Perjanjian ini atau
 3. Hakikat bahawa sebarang tandatangan atau penerimaan Perjanjian ini telah dihantar atau disampaikan melalui cara elektronik; dan setiap pihak selama-lamanya mengetepikan sebarang pembelaan yang berkaitan.

Pengubahsuaian

 1. Payroll Panda Sdn Bhd berhak untuk mengubah suai atau menghentikan, buat sementara atau selama-lamanya, Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya), dengan atau tanpa notis.
 2. Harga semua Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran pelan langganan bulanan dan tahunan kepada Perkhidmatan, tertakluk kepada perubahan selepas notis 30 hari daripada kami. Notis sedemikian boleh diberikan pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan pada tapak PayrollPanda ( www.payrollpanda.my ) atau Perkhidmatan itu sendiri.
 3. Payroll Panda Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

 

Permudahkan proses gaji anda hari ini!

Gunakan PayrollPanda PERCUMA selama 30 Hari! Tiada kad kredit diperlukan.

Cuba Sekarang

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.