Ditulis oleh Ishita Goel,

Akta Kerja (EA) 1955, yang telah dipinda oleh Akta Kerja (Pindaan) 2022, menetapkan hak cuti minimum yang perlu diberikan oleh majikan Malaysia kepada pekerja mereka. Artikel ini akan menjelaskan keperluan mandatori tersebut, serta cuti-cuti lain yang biasanya diberikan oleh majikan.


Artikel ini merangkumi:


Kelayakan Cuti di bawah EA

Sejak 1 Januari 2023, seksyen-seksyen dalam EA yang berkaitan dengan kelayakan cuti terpakai kepada semua pekerja tanpa mengira gaji, kecuali pekerja domestik.

Sebarang klausa dalam kontrak pekerjaan yang kurang baik kepada pekerja berbanding hak yang ditetapkan dalam EA akan diatasi secara automatik oleh peruntukan EA. Klausa kontrak yang lebih menguntungkan pekerja tetap sah.

Akta cuti di bawah EA hanya terpakai di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Pekerjaan di Sabah dan Sarawak adalah tertakluk kepada Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak masing-masing.

Cuti Tahunan

Di bawah Seksyen 60E EA, pekerja berhak mendapat cuti tahunan berbayar berdasarkan tempoh perkhidmatan mereka, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Tempoh perkhidmatan Bilangan hari cuti tahunan untuk setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan
Kurang daripada dua tahun 8
Lebih daripada dua tahun dan kurang daripada lima tahun 12
Lima tahun atau lebih 16

Cuti tahunan hendaklah diambil dalam tempoh 12 bulan selepas tamat setiap 12 bulan perkhidmatan (walaupun, mengikut budi bicara majikan, sebarang baki yang tidak digunakan boleh dibawa ke tahun berikutnya atau dibayar kepada pekerja).

Jika seseorang pekerja belum melengkapkan 12 bulan perkhidmatan berterusan dengan majikan yang sama dalam tahun kontrak perkhidmatannya ditamatkan, mereka berhak mendapat cuti tahunan secara pro-rata. Ini dikira mengikut bilangan bulan perkhidmatan yang telah diselesaikan. Pecahan hari kurang daripada separuh diabaikan, manakala pecahan hari lebih daripada separuh dibulatkan kepada satu hari penuh.

Sebagai contoh, jika seorang pekerja telah menyelesaikan 6 bulan perkhidmatan dan berada dalam tahun pertama pekerjaan mereka (di mana kelayakan tahunan adalah 8 hari cuti), mereka berhak mendapat cuti tahunan prorata. Ini dikira sebagai (bilangan bulan diselesaikan/dua belas bulan) * 8, yang bersamaan dengan 4 hari cuti tahunan.

Kadar harian untuk sebarang cuti yang tidak digunakan yang dibayar kepada pekerja yang kontraknya telah ditamatkan adalah berdasarkan kadar gaji biasa pekerja (gaji bulanan / 26), atau pada mana-mana kadar yang lebih menguntungkan pekerja mengikut budi bicara majikan.

Cuti Sakit

Di bawah Seksyen 60F EA, pekerja berhak mendapat cuti sakit berbayar berdasarkan tempoh perkhidmatan mereka, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Tempoh perkhidmatan Bilangan hari cuti sakit setiap tahun kalendar
Kurang daripada dua tahun 14
Lebih daripada dua tahun dan kurang daripada lima tahun 18
Lima tahun atau lebih 22

Tambahan sehingga 60 hari setahun diberikan jika kemasukan ke hospital diperlukan.

Seorang pekerja mesti disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar atau pakar bedah pergigian atas perbelanjaan majikan, serta memaklumkan majikan mereka dalam tempoh 48 jam dari permulaan cuti, untuk mendapatkan cuti sakit.

Gaji cuti sakit dikira pada kadar gaji biasa pekerja untuk setiap hari cuti sakit. Jika pekerja bergaji bulanan, pembayaran untuk cuti sakit dianggap dipenuhi apabila menerima gaji bulanan mereka, tanpa sebarang pengurangan untuk hari mereka mengambil cuti sakit.

Cuti Umum

Di bawah Seksyen D EA, pekerja berhak mendapat cuti berbayar pada kadar gaji biasa mereka pada 11 cuti umum yang diwartakan, 5 daripadanya mestilah:

 • Hari Kebangsaan,
 • Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong,
 • Hari Keputeraan Raja atau Yang di-Pertua Negeri atau Hari Wilayah Persekutuan,
 • Hari Pekerja; dan
 • Hari Malaysia.

Sebelum permulaan setiap tahun kalendar, majikan mesti mempamerkan notis yang menyatakan enam baki hari cuti umum yang pekerja berhak.

Cuti tambahan ad hoc boleh diisytiharkan sepanjang tahun di bawah Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951.

Jika cuti umum jatuh pada hari rehat atau mana-mana cuti umum lain, hari bekerja seterusnya akan diisytiharkan sebagai cuti umum pengganti untuk cuti umum tersebut.

Seseorang pekerja yang dibayar secara bulanan dianggap telah menerima bayaran cutinya jika dia menerima gaji bulanan tanpa sebarang pengurangan untuk hari umum.

Pekerja yang dilindungi di bawah peruntukan kerja lebih masa dalam EA (conthonya, pekerja yang menerima gaji sehingga RM4,000, atau pekerja manual) dan yang dikehendaki bekerja semasa cuti umum, harus menerima dua kali ganda gaji pada kadar biasa mereka, sebagai tambahan kepada bayaran cuti umum yang berhak untuk hari tersebut.

Cuti Bersalin

Di bawah Seksyen 37 EA, setiap pekerja wanita berhak mendapat cuti bersalin selama 98 hari berturut-turut bagi setiap kali bersalin. Bersalin ditakrifkan sebagai kelahiran anak yang berlaku selepas sekurang-kurangnya 22 minggu kehamilan, sama ada anak tersebut hidup atau mati.

Cuti bersalin hendaklah bermula tidak lebih awal daripada 30 hari sebelum bersalin dan tidak lewat daripada hari berikutnya selepas bersalin.

Untuk layak menerima elaun bersalin semasa cuti bersalin mereka, seorang pekerja wanita mesti:

 • telah bekerja dengan majikan sekurang-kurangnya 90 hari dalam 9 bulan sebelum bersalin; dan
 • telah diambil bekerja oleh majikan pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin; dan
 • mempunyai kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup pada masa bersalin.

Elaun bersalin dikira pada kadar gaji biasa pekerja. Jika pekerja bergaji bulanan, pekerja itu dianggap telah menerima elaun bersalin apabila menerima gaji bulanan tanpa sebarang pengurangan untuk hari mereka mengambil cuti bersalin.

Seorang pekerja wanita dikehendaki memaklumkan majikannya tentang tempoh bersalin dan tarikh mula cuti bersalinnya sekurang-kurangnya 60 hari lebih awal, jika tidak pembayaran elaun bersalinnya boleh digantung.

Pekerja wanita yang ingin kembali bekerja semasa cuti bersalin mereka boleh berbuat demikian dengan kebenaran majikan, dengan syarat pengamal perubatan berdaftar mengesahkan mereka sihat untuk bekerja.

Apabila layak mendapat elaun bersalin daripada beberapa majikan, pekerja wanita berhak mendapat jumlah yang sama dengan elaun daripada satu majikan sahaja. Jika dia menerima lebih daripada ini daripada pelbagai majikan, satu majikan boleh menuntut semula lebihan itu daripada yang lain sebagai hutang sivil.

Adalah menyalahi undang-undang untuk menamatkan pekerjaan seorang pekerja wanita semasa kehamilan, cuti bersalin, atau jika dia menghidap penyakit yang disebabkan oleh kehamilannya. Penamatan hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti:

 • pelanggaran sengaja terma kontrak oleh pekerja;
 • kelakuan tidak senonoh oleh pekerja; atau
 • penutupan perniagaan majikan.

Cuti Paterniti

Di bawah Seksyen 60FA EA, seorang pekerja lelaki yang sudah berkahwin berhak mendapat cuti paterniti berbayar pada kadar gaji biasanya selama 7 hari berturut-turut bagi setiap kelahiran anak.

Kelayakan untuk cuti paterniti memerlukan bahawa:

 • dia telah bekerja dengan majikan selama sekurang-kurangnya dua belas bulan sebelum permulaan cuti paterniti; dan
 • dia telah memaklumkan majikannya tentang kehamilan isterinya sekurang-kurangnya tiga puluh hari dari jangkaan bersalin, atau secepat mungkin selepas kelahiran.

Kelayakan ini terhad kepada maksimum lima kali kelahiran tanpa mengira bilangan isteri.


Cuti Pilihan di Malaysia

Sesetengan majikan mungkin menawarkan cuti pilihan biasa yang tidak wajib di bawah EA. Cuti tersebut boleh dimasukkan dalam kontrak pekerja/manual majikan atau diberikan atas dasar budi bicara.

Cuti Tanpa Gaji

Cuti tanpa gaji merujuk kepada tempoh apabila pekerja tidak hadir bekerja tanpa gaji atas budi bicara majikan, biasanya jika mereka telah menggunakan semua cuti tahunan yang tersedia (atau cuti sakit jika berkenaan) atau perlu mengambil cuti untuk tempoh lanjutan atas sebarang sebab seperti belajar, melancong atau menjaga anak selepas cuti bersalin atau paterniti pekerja telah digunakan sepenuhnya.

EA menyediakan kaedah pengiraan gaji untuk bulan yang tidak lengkap bekerja harus terpakai dalam kes di mana pekerja mengambil cuti tanpa gaji, di mana gaji bulanan mereka untuk bulan tersebut harus dikira sebagai Gaji Bulanan * bilangan hari yang layak dibayar dalam tempoh gaji / hari kalendar dalam tempoh gaji.

Cuti Kecemasan

EA tidak menyediakan garis panduan untuk prosedur permohonan cuti tahunan, tetapi majikan biasanya memerlukan notis yang mencukupi untuk diberikan oleh pekerja agar cuti tahunan diluluskan. Walau bagaimanapun, majikan juga boleh membenarkan beberapa hari cuti kecemasan di mana pekerja boleh mengambil cuti tahunan atau tanpa gaji tanpa notis biasa untuk menguruskan hal peribadi yang mendesak seperti anak yang sakit.

Cuti Ehsan

Banyak perniagaan memasukkan cuti belas kasihan atau cuti berkabung ke dalam kontrak perkhidmatan mereka untuk beberapa hari tertentu berdasarkan hubungan pekerja dengan si mati. Cuti ini diberikan kepada pekerja untuk menguruskan pengaturan pengebumian dan berkabung atas kehilangan ahli keluarga mereka.

Cuti Haji

Sesetengah majikan menyediakan cuti berbayar atau tanpa gaji (biasanya untuk maksimum 30 hingga 40 hari) untuk pekerja Islam menunaikan haji. Cuti itu biasanya tersedia sekali seumur hidup mereka dan tertakluk kepada bilangan tahun perkhidmatan untuk tujuan kelayakan.

Cuti Gantian

Cuti gantian adalah cuti yang diberikan kepada pekerja yang bekerja pada hari rehat atau cuti umum dan bukannya pembayaran kerja lebih masa jika dibenarkan di bawah EA (contohnya, untuk cuti umum pilihan atau untuk pekerja yang tidak dilindungi di bawah peruntukan kerja lebih masa EA).

Nota Awas Penting

Semasa menyediakan artikel ini kami telah cuba menjadikannya tepat tetapi kami tidak memberikan sebarang jaminan bahawa maklumat yang diberikan adalah betul atau terkini. Oleh itu, kami mengesyorkan anda mendapatkan nasihat daripada profesional yang berkelayakan sebelum bertindak berdasarkan sebarang maklumat yang diberikan dalam artikel ini. Kami tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kerosakan atau risiko yang ditanggung untuk penggunaan artikel ini.

Soalan Lazim

Beberapa soalan yang sering ditanya...

Cuti sakit di Malaysia bergantung kepada tempoh perkhidmatan pekerja. Bagi pekerja yang telah bekerja kurang daripada dua tahun dengan majikan yang sama, mereka berhak mendapat 14 hari cuti sakit setiap tahun kalendar. Pekerja yang telah bekerja lebih daripada dua tahun tetapi kurang daripada lima tahun berhak mendapat 18 hari cuti sakit, manakala mereka yang telah bekerja lebih daripada lima tahun berhak mendapat 22 hari.

Selain itu, jika kemasukan ke hospital diperlukan, pekerja diberi tambahan sehingga 60 hari cuti sakit setiap tahun kalendar.

Untuk layak menerima elaun bersalin semasa cuti bersalin mereka, pekerja wanita mesti:

 • Telah bekerja dengan majikan sekurang-kurangnya 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum berpantang; dan
 • telah diambil bekerja oleh majikan pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebaik sebelum berpantang; dan
 • mempunyai kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup semasa tempoh berpantang.

Pekerja layak mendapat cuti bergaji pada kadar gaji biasa mereka pada 11 cuti umum yang diwartakan, 5 daripadanya mestilah:

 • Hari Kebangsaan,
 • Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong,
 • Hari Keputeraan Raja atau Yang di-Pertua Negeri atau Hari Wilayah Persekutuan,
 • Hari Pekerja; dan
 • Hari Malaysia.

Enam hari cuti umum yang baki, yang berhak diperolehi oleh pekerja, mesti dipamerkan secara jelas dalam notis oleh majikan sebelum permulaan setiap tahun kalendar.

Kelayakan untuk cuti paterniti memerlukan:

 • pekerja telah diambil bekerja oleh majikan selama sekurang-kurangnya dua belas bulan sejurus sebelum permulaan cuti paterniti; dan
 • pekerja telah memberitahu majikannya tentang kehamilan pasangannya sekurang-kurangnya tiga puluh hari dari jangkaan berpantang, atau secepat mungkin selepas kelahiran.

Kelayakan adalah terhad kepada maksimum lima kurungan tanpa mengira bilangan pasangan.

Cuti gantian ialah cuti yang diberikan kepada pekerja yang bekerja pada hari rehat atau cuti umum dan bukannya pembayaran lebih masa jika dibenarkan di bawah EA (cth, untuk cuti umum pilihan atau untuk pekerja yang tidak dilindungi di bawah peruntukan kerja lebih masa EA).

Permudahkan proses gaji anda hari ini!

Gunakan PayrollPanda PERCUMA selama 30 Hari! Tiada kad kredit diperlukan.

Cuba Sekarang

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.