Akta Kerja (Pindaan) 2022 telah berkuatkuasa 1 Januari 2023. Perniagaan anda mungkin terkesan dengan perkara perubahan utama yang berikut.

Siapa yang kini dilindungi di bawah Akta Kerja?

Perubahan paling ketara kepada Akta Kerja, yang sebenarnya digubal secara berasingan di bawah Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama) 2022, melibatkan perluasan skop pemakaian Akta kepada semua pekerja.

Sebelum ini: Akta Kerja melindungi pekerja yang menerima gaji bulanan sehingga RM2,000, serta pekerja berikut tanpa mengira gaji: pekerja yang terlibat dalam atau menyelia buruh manual/pekerja yang mengendalikan atau menyelenggara kenderaan yang digerakkan secara mekanikal.

Kini: Semua pekerja dilindungi di bawah Akta Kerja, kecuali peruntukan berikut yang hanya terpakai bagi kategori yang sebelum ini dilindungi di bawah Akta Kerja, dengan had gaji dinaikkan kepada RM4,000 dan bukannya RM2,000: bayaran kerja lebih masa pada hari bekerja normal, hari rehat atau kelepasan am (cuti umum); elaun shif kerja; faedah pemberhentian, diberhentikan dan persaraan.

*gaji dalam Akta Pekerjaan ditakrifkan sebagai:

Gaji pokok dan semua bayaran lain dalam bentuk tunai yang perlu dibayar kepada pekerja untuk kerja yang dilakukan berkenaan dengan kontrak perkhidmatannya tetapi tidak termasuk:

(a) nilai mana-mana penginapan rumah atau bekalan apa-apa makanan, bahan api, cahaya atau air atau kehadiran perubatan, atau mana-mana kemudahan yang diluluskan atau perkhidmatan yang diluluskan;

(b) apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan atas kehendaknya sendiri kepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan, skim persaraan, pemberhentian, pemberhentian, skim pemberhentian atau persaraan, skim penjimatan atau mana-mana kumpulan wang atau skim lain yang ditubuhkan untuk faedah atau kebajikan pekerja;

(c) apa-apa elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan;

(d) apa-apa jumlah wang yang perlu dibayar kepada pekerja untuk membayar perbelanjaan khas yang dikenakan ke atasnya mengikut jenis pekerjaannya;

(e) apa-apa ganjaran yang perlu dibayar apabila dilepaskan atau bersara; atau

(f) sebarang bonus tahunan atau mana-mana bahagian bagi mana-mana bonus tahunan.

Waktu bekerja

Satu lagi pindaan penting yang akan memberi kesan kepada banyak syarikat ialah perubahan dalam tempoh maksimum waktu kerja mingguan yang dibenarkan di bawah Akta Kerja.

Sebelum ini: Waktu kerja mingguan terhad kepada 48 jam.

Kini: Waktu kerja mingguan terhad kepada 45 jam.

Kelayakan cuti

Beberapan kelayakan cuti telah dinaikkan dan diperkenalkan.

  • Cuti bersalin

Sebelum ini: kelayakan cuti bersalin adalah 60 hari berturut-turut.

Kini: Kelayakan cuti bersalin adalah 98 hari berturut-turut.

  • Cuti paterniti

Sebelum ini: Tiada kelayakan cuti paterniti diperuntukkan.

Kini: Pekerja lelaki yang sudah berkahwin dan telah bekerja untuk sekurang-kurangnya 12 bulan layak menerima 7 hari berturut-turut cuti paterniti bergaji pada kadar gaji biasa mereka.

  • Cuti sakit

Sebelum ini: Kelayakan gabungan untuk cuti sakit dan cuti sakit hospitalisasi adalah maksimum 60 hari.

Kini: Kelayakan cuti sakit hospitalisasi selama 60 hari adalah tambahan kepada kelayakan cuti sakit.

Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan kelayakan cuti mengikut Akta Kerja, sila rujuk Apakah kelayakan cuti di bawah Akta Kerja.

Pengiraan gaji bagi bulan bekerja yang tidak lengkap

Pindaan ini juga memperkenalkan asas pengiraan untuk prorata gaji bagi pekerja baru atau berhenti serta cuti tanpa gaji.

Sebelum ini: Tiada asas atau formula yang disediakan yang mana pengiraan kadar gaji biasa berdasarkan 26 hari yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja terpakai khusus hanya untuk kerja lebih masa, cuti dan gaji bersalin.

Kini: Gaji yang perlu dibayar untuk bulan bekerja yang tidak lengkap hendaklah dikira sebagai Gaji bulanan / Bilangan hari dalam tempoh gaji tertentu x bilangan hari yang layak dalam tempoh gaji. Menurut pertanyaan kami dengan Pejabat Buruh, ‘bilangan hari’ merujuk kepada hari kalendar.

Aturan kerja fleksibal

Sebelum ini: Tiada peruntukan untuk aturan kerja yang fleksibal dalam Akta Kerja.

Kini: Pekerja perlu membuat permohonan secara bertulis kepada majikan mereka untuk aturan kerja yang fleksibal mengenai waktu bekerja, hari bekerja atau tempat kerja mereka. Majikan harus memberikan maklum balas kepada pekerja secara bertulis sama ada permohonan pekerja diluluskan atau ditolak serta menyatakan sebarang alasan untuk penolakan tersebut.

Anggapan siapa pekerja dan majikan

Sebelum ini: Tiada anggapan tentang siapa yang layak bergelar sebagai pekerja jika tiada kontrak perkhidmatan di bawah Akta Kerja.

Kini: Anggapan bahawa seseorang adalah pekerja jika syarat tertentu dipenuhi sehingga dibuktikan sebaliknya, misalnya, cara atau waktu kerja yang dikawal oleh majikan, peralatan yang disediakan oleh majikan, atau menerima bayaran gaji secara berkala untuk kerja yang mana bayaran tersebut adalah majoriti pendapatan pekerja itu.

Penggajian pekerja asing

Sebelum ini: Butiran pekerja asing hendaklah diberikan kepada Ketua Pengarah JTKSM dalam tempoh 14 hari dari tarikh pekerjaan.

Kini: Selain daripada memberikan butiran pekerja seperti yang diperlukan sebelum ini, majikan mesti mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah untuk menggajikan pekerja asing tersebut. Majikan juga mesti memaklumkan kepada Ketua Pengarah dalam tempoh 30 hari jika mereka menamatkan kontrak pekerja asing dan 14 hari jika pekerja itu menamatkan sendiri perkhidmatannya atau menghilangkan diri.

Sekatan ke atas penamatan perkhidmatan pekerja wanita yang hamil

Sebelum ini: Sekatan untuk menamatkan perkhidmatan pekerja wanita semasa cuti bersalinnya (kecuali atas alasan penutupan perniagaan majikan).

Kini: Sekatan tambahan untuk menamatkan perkhidmatan pekerja wanita yang sedang hamil kecuali atas alasan pelanggaran kontrak, salah laku atau penutupan perniagaan majikan.

Notis berkaitan gangguan seksual

Sebelum ini: Tiada peruntukan untuk notis gangguan seksual dalam Akta Kerja.

Kini: Wajib untuk mempamerkan notis dengan jelas pada setiap masa di tempat pekerjaan untuk meningkatkan kesedaran mengenai gangguan seksual.

Anda sedang mencari sistem payroll? Jom tempah sesi demo bersama kami.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.